linux command

คำสั่ง Unix – Linux Command

Unix Command , Linux Command

ข้อมูลต่อไปนี้เป็น คู่มือการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ที่ทำงานบนระบบ Unix และ Linux  ผ่าน shell เพื่อใช้งานคำสั่ง Unix – Linux Command บางคำสั่ง Linux Command อาจจะต้องใช้ user root เพราะเป็นคำสั่งที่อันตรายเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ file system หรือ security ท่านสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่า Unix คืออะไร หรือ Linux คืออะไร เพื่อการใช้งาน Linux Command ที่เข้าใจมากขึ้น

ลำดับ คำสั่ง Unix – Linux รายละเอียด
1 adduser   ใช้เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง user บน linux
2 arch   ใช้แสดงรุ่น hardware ของเครื่อง server
3 awk   ใช้ค้นหาข้อมูล text ในรูปแบบที่ซับซ้อน
4 basename   คำสั่งใช้แสดงเฉพาะส่วนของชื่อ filename
5 bc   คำสั่งคำนวณตัวเลข ตามสูตรทางคณิตศาสตร์ 
6 cal   คำสั่งแสดงปฏิทิน วันเดือนปี 
7 cat   แสดงผลข้อมูลภายใน file ในรูปแบบ text
8 chgrp   คำสั่งเปลี่ยนเจ้าของ group ของ file
9 chmod   คำสั่งเปลี่ยนสิทธิ์ในการเข้าถึง file
10 chown   คำสั่งเปลี่ยนเจ้าของ file หรือ directory
11 cksum   คำสั่งนับจำนวน bytes ของ file
12 clear   คำสั่งล้างหน้าจอ screen
13 cmp   คำสั่งวิเคราะห์เปรียบเทียบ files ในระดับ bytes
14 comm   คำสั่งวิเคราะห์เปรียบเทียบ file ที่ละบรรทัด
15 cp   คำสั่งทำสำเนาหรือ copy ข้อมูล
16 cron   ควบคุมการเริ่มทำงานของ job schedule
17 crontab   ใช้ตั้งเวลาให้คำสั่งเริ่มทำงานตามที่ต้องการ
18 csplit   คำสั่งแตก file ตามจำนวนบรรทัด
19 cut   คำสั่งตัดข้อมูล file เป็น field column
20 date   คำสั่งแสดงเวลาวันเดือนปี 
21 dc   คำสั่งเครื่องคิดเลขแบบตั้งโต๊ะ
22 dd   คำสั่ง backup ข้อมูลใน harddisk
23 df   คำสั่งแสดงข้อมูลพื้นที่ disk ทั้งหมด
24 diff   คำสั่งวิเคราะห์เปรียบเทียบ file ทีละบรรทัด
25 dir   คำสั่งแสดงข้อมูล directory
26 dircolors   คำสั่งที่ใช้ในการปรับสีของผลลัพธ์ ls
27 dirname   คำสั่งแสดงชื่อ directory ของ file
28 du   คำสั่งดูข้อมูลรายละเอียดขนาด file
29 echo   คำสั่งในการแสดงผลบนหน้าจอ screen
30 ed   คำสั่ง editor file ชนิดหนึ่ง
31 egrep   คำสั่งค้นหาบรรทัดใน file ที่ตรงเงื่อนไข
32 env   คำสั่งสร้าง environment ในการ run program
33 expand   คำสั่งเปลี่ยนข้อมูล file จาก tab เป็น space
34 expr   คำสั่งที่ใช้ประมวลผลตรรกะคณิตศาสตร์ 
35 factor   คำสั่งแยกตัวประกอบทางคณิตศาสตร์ 
36 fdisk   คำสั่งบริหารจัดการ disk partition
37 find   คำสั่งใช้ในการค้นหา file หรือ directory
38 fmt   คำสั่งจัดเรียงข้อมูลภายใน file ในรูป format
39 fold   คำสั่งจัดเรียงความยาวตัวอักษรแต่ละบรรทัด
40 free   คำสั่งแสดงข้อมูลการใช้งาน memory
41 fsck   คำสั่งตรวจสอบและซ่อมแซม file system
42 gawk   ใช้ค้นหาข้อมูล text ในรูปแบบเดียวกับ awk
43 grep   คำสั่งค้นหาบรรทัดใน file ที่ตรงเงื่อนไข
44 groups   คำสั่งแสดงข้อมูล group ของ system user
45 gunzip   คำสั่งยกเลิกการบีบอัดข้อมูล file
46 gzip   คำสั่งบีบอัดข้อมูล file หรือ การ zip file
47 head   คำสั่งแสดงข้อมูลบางส่วนภายใน file
48 hostname   คำสั่งแสดงข้อมูลชื่อของเครื่อง server
49 id   คำสั่งแสดงข้อมูล user, group ในระบบ
50 ifconfig   คำสั่งแสดงข้อมูลและเปลี่ยนค่า interface server
51 info   คำสั่งข้อมูลโปรแกรมบนระบบทั้งหมดที่ใช้งาน
52 iptables   คำสั่งจัดการกรอง ip port ที่เข้ามาใช้งาน
53 join   คำสั่งเชื่อมข้อมูล 2 file ด้วย field ที่เหมือนกัน
54 kill   คำสั่งส่ง Signal หรือยกเลิกการทำงาน process
55 less   คำสั่งอ่านข้อมูลและค้นหาข้อมูลใน file
56 ln   คำสั่งสร้าง link เชื่อมโยงกันระหว่าง file
57 locate   คำสั่งใช้ในการค้นหา file หรือ directory
58 logname   คำสั่งแสดงชื่อ user login
59 ls   คำสั่งแสดงข้อมูลภายใน directory
60 man   คำสั่งแสดงคู่มือการใช้งาน program
61 mkdir   คำสั่งสร้าง directory
62 more   คำสั่งอ่านข้อมูลและค้นหาข้อมูลใน file
63 mount   คำสั่งติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
64 mv   คำสั่งย้ายตำแหน่ง file หรือ directory
65 netstat   คำสั่งแสดงสถานะ network connection ทั้งหมด
66 nice   คำสั่งจัดลำดับความสำคัญของ process
67 nl   คำสั่งแสดงเลขที่บรรทัดของข้อมูลใน file
68 nohup   คำสั่งป้องกันการหยุดของ background process
69 passwd   คำสั่งเปลี่ยน password ของ System user
70 paste   คำสั่งเชื่อมข้อมูลที่ละบรรทัดจากหลาย file
71 pathchk   คำสั่งเช็ก path ในระบบว่ามีถูกต้อง
72 ping   คำสั่งตรวจสอบสถานะ server ปลายทาง
73 pr   คำสั่งแสดงข้อมูลภายใน file ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
74 printf   คำสั่งแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ screen
75 ps   คำสั่งแสดง process ที่ทำงานใน server
76 pwd   คำสั่งแสดง directory หรือ path ที่อยู่ปัจจุบัน
77 rcp   คำสั่งคัดลอก file ข้ามเครื่อง server
78 rm   คำสั่งลบ file หรือ directory
79 rmdir   คำสั่งลบ directory
80 rsync   คำสั่ง sync ข้อมูล file ระหว่าง server
81 screen   คำสั่งสร้าง session screen ขึ้นมาใหม่อีกจอ
82 sdiff   คำสั่งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล file ทีละบรรทัด
83 sed   คำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อมูล text ที่มีรูปแบบซับซ้อน
84 seq   คำสั่งแสดงเลข sequence number
85 shutdown   คำสั่งปิดการทำงานของระบบ
86 sleep   คำสั่งหน่วงเวลา
87 sort   คำสั่งในการจัดเรียงข้อมูล file ทีละบรรทัด
88 split   คำสั่งแตก file ตามจำนวนบรรทัด
89 su   คำสั่ง login ด้วย user id อื่น
90 sum   คำสั่งการตรวจสอบ checksum และ ขนาด block
91 sync   คำสั่งเขียนข้อมูล memory ลง disk
92 tac   คำสั่งแสดงข้อมูลใน file แบบกลับหลัง
93 tail   คำสั่งแสดงข้อมูลบางส่วนภายใน file
94 tar   คำสั่งจัดเก็บรวบรวม file ข้อมูล
95 tee   คำสั่งอ่านข้อมูลพร้อมกับเขียนข้อมูลลง file
96 time   คำสั่งจับเวลาการทำงาน process
97 top   คำสั่งจัดเรียงอันดับแสดงการทำงานของ process
98 touch   คำสั่งเปลี่ยนแปลง file timestamps
99 tr   คำสั่งค้นหาและเปลียนแปลงข้อมูล text
100 traceroute   คำสั่งแสดงเส้นทางการทำงาน network
101 tsort   คำสั่งจัดเรียงข้อมูลแบบ topological
102 tty   คำสั่งแสดงชนิดของ terminal ที่ใช้งาน
103 uname   คำสั่งแสดงชื่อระบบของ server
104 unexpand   คำสั่งเปลี่ยน space เป็น tab
105 uniq   คำสั่งในการจัดเรียงข้อมูลแบบไม่ซ้ำกัน
106 units   คำสั่งในการแปลงค่าหน่วยวัด
107 useradd   คำสั่งสร้าง user และจัดการ user บนระบบ
108 userdel   คำสั่งลบ user ออกจากระบบ
109 usermod   คำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ user
110 vdir   คำสั่งแสดงข้อมูล directory
111 w   คำสั่งแสดง user ที่ login รวมถึงคำสั่งที่ใช้งาน
112 watch   คำสั่ง monitor process ที่ทำงานอยู่ 
113 wc   คำสั่งนับจำนวนคำและบรรทัดจาก file
114 whereis   คำสั่งค้นหาตำแหน่ง file program
115 which   คำสั่งตำแหน่ง file program
116 who   คำสั่งแสดงข้อมูล user ที่ login ขณะนั้น
117 whoami   คำสั่งแสดงชื่อ user ที่ใช้ login
118 xargs   สร้างคำสั่งใหม่จาก ouput ที่ได้ก่อนหน้า
119 yes   คำสั่งแสดงข้อมูล text ที่ต้องการวนซ้ำไปเรื่อยๆ
120 nano   คำสั่งในการสร้างหรือแก้ไข file ข้อมูล text
121 vi   คำสั่งในการสร้างหรือแก้ไข file ข้อมูล text
122 telnet   คำสั่งโปรโตรคอลเชื่อมต่อสื่อสารด้วยข้อมูลตัวอักษร
123 ssh   คำสั่งเชื่อมต่อ shell server แบบเข้ารหัสความปลอดภัย
124 scp   คำสั่งคัดลอก file ข้อมูลแบบเข้ารหัสความปลอดภัย

คำสั่งพื้นฐานของ Unix Command หรือ Linux Command เหล่านี้มักถูกนำเอาใช้เขียน Shell script หรือชุดคำสั่ง program ทำให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ่น อีกทั้งลดระยะเวลาการทำงานได้อย่างมาก ซึ่งสามารถอ่านบทความวิธีเขียน Shell script ได้ที่นี่ การเขียน Shell Script เบื้องต้น หลักการทำงาน และ เงื่อนไขการใช้

OS       linux os

Reference

สมัคร / ติดตั้งเน็ตบ้านได้ที่นี่ คลิก

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com