linux command

factor

Linux Command – factor ใช้ในการแยกตัวประกอบทางคณิตศาสตร์

 

คำสั่ง

$ factor 12345
12345: 3 5 823

$ factor 51
51: 3 17

$ factor 200
200: 2 2 2 5 5

$ factor 1234445
1234445: 5 246889

$ factor 3
3: 3

$ factor 93
93: 3 31

$ factor 71
71: 71

 

โครงสร้างคำสั่ง

 factor [NUMBER]...
 factor OPTION

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแยกตัวประกอบทางคณิตศาสตร์ ให้เหลือแต่จำนวนเฉพาะ เช่น 10 = 5 * 2

 

Option

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply