proxychains

Proxychains โปรแกรม proxy บน linux สำหรับออก internet ผ่าน พร็อกซี่

Proxychins คืออะไร หลายท่านอาจจะประสบปัญหาเรื่อง network ภายในที่ต้องออก internet ผ่าน proxy ซึ่งสำหรับ โปรแกรมที่ช่วยทำ proxy บน linux ให้สามารถออก internet ได้นั้นก็คือ proxychains ซึ่งทำหน้าที่โยก traffic จาก application ไปยัง proxy server ที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น application A เมื่อรันจะทำการส่งข้อมูลไปที่ www.example.com เมื่อเรารัน application A ผ่าน proxychains ตัว application จะยังคงเรียกไปที่ url เดิมแต่ proxychains จะทำการ CONNECT ไปยัง proxy server ที่ set ไว้และนำเข้า packet ของ application นั้นส่งไปที่ proxy server แทน…

Read More
proxy คืออะไร

Proxy คืออะไร พร็อกซี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูล

Proxy คืออะไร Proxy หรือ proxy server ปกติแล้วคือ server ที่ทำหน้าเป็นเป็นสื่อกลางบน internet ที่รองรับ request มาประมวลผล proxy ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับ server แล้วนำ request จากฝั่ง computer ของคุณส่งไปหา proxy server จากนั้นนำไป process แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาหาคุณ ในกรณีก็คือการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องของคุณกับ computer อื่นๆทั้งหมดบน internet นอกจากนี้ยังถูกใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น กรองข้อมูล website และ ป้องกันหรือปกปิดเว็ปที่ไม่ต้องการ หรือ ไม่เหมาะสม นั้นคือคำตอบว่า proxy คืออะไร ใช้ Proxy ทำอะไร ถ้าคุณต้องการปิดบังตัวตนของคุณบน internet เมื่อนั้นคือคุณอาจต้องใช้ proxy เข้ามาช่วย เพราะมันสามารถปิดบัง IP address จาก คนอื่นบน internet…

Read More