proxy คืออะไร

Proxy คืออะไร

Proxy หรือ proxy server ปกติแล้วคือ server ที่ทำหน้าเป็นเป็นสื่อกลางบน internet ที่รองรับ request มาประมวลผล proxy ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับ server แล้วนำ request จากฝั่ง computer ของคุณส่งไปหา proxy server จากนั้นนำไป process แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาหาคุณ ในกรณีก็คือการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องของคุณกับ computer อื่นๆทั้งหมดบน internet นอกจากนี้ยังถูกใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น กรองข้อมูล website และ ป้องกันหรือปกปิดเว็ปที่ไม่ต้องการ หรือ ไม่เหมาะสม นั้นคือคำตอบว่า proxy คืออะไร

ใช้ Proxy ทำอะไร

ถ้าคุณต้องการปิดบังตัวตนของคุณบน internet เมื่อนั้นคือคุณอาจต้องใช้ proxy เข้ามาช่วย เพราะมันสามารถปิดบัง IP address จาก คนอื่นบน internet ได้ ด้วยการที่คุณเชื่อมต่อ internet ผ่านทาง proxy ทีนี้ IP address ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น แต่จะเห็นเป็น IP ของ proxy server แทน ซึ่งในโลก internet นั้นมีผู้ให้บริการ proxy อยู่มากมาย หรือที่เราเรียกกันว่า web proxy คุณสามารถหาได้จาก search engine โดยการพิมพ์ “proxy list” ลงไป บางตัวก็ฟรี บางตัวก็มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณในเรื่อง ความเร็วและความเสถียร

Proxy แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1.  Forward proxy  หรือที่เรียกกันว่า open proxy ทำหน้าที่ ส่งข้อมูลออกไปให้ สามารถเชื่อต่อจากที่ไหนก็ได้

2. Reverse proxy คือการที่รอรับ request จาก internet แล้วทำการ forward ข้อมูลเข้าสู่ network ภายใน (intranet) นั้นทำให้ ระบบภายนอกไม่สามารถ connect เข้ามายังระบบภายในตรงๆได้ ถือเป็นการป้องกันการโจมตีจากภายนอกได้ด้วย

Diagram of proxy server connected to the Internet.A proxy server connecting the Internet to an internal network.

 

 

 

 

คุณสมบัติของ Reverse Proxy

  • Encryption หรือ SSL ปกติแล้วในการทำ https website การเข้ารหัส SSL จะไม่ได้ถูกทำโดย web server แต่จะใช้ reverse proxy เป็นคนทำให้โดยอาศัย SSL acceleration hardware มากไปกว่านั้นยังสามารใช้ SSL proxy ร่วมกันกับ host อื่นๆใน network ด้วยด้วยการใช้ DNS name และ IP ร่วมกัน
  • Load balancing ทำหน้าที่กระจ่าย load ให้กับ web server ข้างหลัง
  • Cache static content ซึ่งช่วยลดโหลด web server โดยการทำ caching ไว้เช่น รูปภาพ หรือ สื่อถาวรต่างๆ
  • Compression ช่วยทำการบีบอีดข้อมูล ลดระยะเวลาการส่งข้อมูลบน network
  • Security ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันการโจมตีเข้ามายัง web server

รูปแบบการนำ Prxoy ไปใช้งาน

Web proxy servers

ทำหน้าที่ foward HTTP request ได้แก่  Apache (ใช้ mod_proxy หรือTraffic Server), HAProxy, IIS, Nginx, Privoxy, Squid, Varnish (reverse proxy), WinGate, Ziproxy, Tinyproxy, RabbIT4 และ Polipo.

SOCKS proxy

ทำหน้าที่ forward ข้อมูลอะไรก็ได้ หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว คล้ายๆกับ HTTP CONNECT ใน web proxy

Transparent proxy

อาจจะเรียกว่า intercepting proxy, inline proxy, หรือ forced proxy ซึ่งจะทำงานในระดับ network layer ไม่จำเป็นต้องมีการ configure อะไรพิเศษที่ฝั่ง client เพราะแค่เสมือนทำงานเป็น gateway หรือ router

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com,https://en.wikipedia.org

 

One Thought to “Proxy คืออะไร พร็อกซี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูล”

  1. […] network ภายในที่ต้องออก internet ผ่าน proxy ซึ่งสำหรับ โปรแกรมที่ช่วยทำ proxy บน linux […]

Leave a Reply