garbage-collection

GC คืออะไร Garbage collection คือ การคืนหน่วยความจำจาก object ที่ไม่ใช้งานแล้ว

Garbage collection คืออะไร (GC คืออะไร) ก่อนที่จะพูดถึงว่า Java Garbage Collection คืออะไร ขออ้างอิงจากบทความเก่าที่เราทราบถึงการทำงานของ Java และ JVM กันไปแล้ว ทำให้เราทราบว่าการทำงานของ application จะอาศัยหน่วยความจำ หรือ Heap memory เป็นที่เก็บข้อมูล object ทั้งหลายเพื่อใช้งานภายใน ซึ่ง object เหล่านี้เมื่อถูกสร้างแล้วมักจะไม่มีการ clear ค่าภายใน code ซะส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ application นี้จะต้องจอง memory มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนั้นย่อมไม่เป็นเรื่องดีแน่ๆเพราะทรัพยากรเราเองก็มีอยู่อย่างจำกัด จึงเป็นที่มาของคำว่า GC  คืออะไร หรือ Garbage collection คืออะไร ซึ่งมันก็คือหลักการคืนหน่วยความจำ memory จาก object ที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานและถูกทิ้งค้างไว้ โดยทำงานลบค่า reference ที่ link ระหว่างตัวแปร object และ…

Read More
java-heap-memory

Java Heap คืออะไร Java Heap คือหน่วยความจำที่ JVM ใช้งาน

Java Heap คืออะไร จากบทความก่อนหน้านี้เราทราบไปแล้วว่า Java คืออะไร และ JVM คืออะไร ที่นี้เรามาต่อในหน่วยย่อยของ JVM ซึ่งคือ Java Heap นั่นเอง และก่อนที่เราจะอธิบายถึงความหมายของ Java Heap คืออะไร เรามาทำความรู้จักกับหน่วยความจำ หรือ memory ที่ Java ใช้งานกันใน Java virtual machine ก่อน   จากรูปจะเห็นส่วนประกอบ memory ที่ JVM ใช้งานแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักๆดังนี้ Heap Memory  ทำหน้าที่เก็บส่วนของตัวแปร java objects Non-Heap Memory ใช้เก็บส่วนของ java class และส่วนของ meta-data JVM code เก็บข้อมูลส่วนของ profile ภายในโครงสร้าง JVM เอง   Heap…

Read More