linux command

chgrp

Linux Command – chgrp ใช้ในเปลี่ยนเจ้าของ group ของ file หรือ folder (group owner)

 

คำสั่ง

ตัวอย่าง file และ folder ที่มี group ที่ root เป็นเจ้าของ

$ ls -ltr test
-rw-r--r-- 1 root root 5 May 6 23:46 test
$ ls -ltr testdir
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 6 23:51 test1
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 6 23:51 test2
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 6 23:51 test3

 

1. ใช้เปลี่ยน group owner ของ file

chgrp <group> <filename>

$ chgrp staff test
$ ls -ltr test
-rw-r--r-- 1 root staff 5 May 6 23:46 test

 

2. ใช้เปลี่ยน group owner ทั้ง directory

chgrp  -R <group> <directory>

$ sudo chgrp -R staff testdir
saixiii@Saixiii:/tmp$ ls -ltr testdir
total 0
-rw-r--r-- 1 root staff 0 May 6 23:51 test1
-rw-r--r-- 1 root staff 0 May 6 23:51 test2
-rw-r--r-- 1 root staff 0 May 6 23:51 test3

 

โครงสร้างคำสั่ง

chgrp [OPTION]... GROUP FILE...
chgrp [OPTION]... --reference=RFILE FILE...

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนเจ้าของ owner file หรือ group ให้เป็นอีก group หนึ่ง รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล file และ group นั้น

 

Option

 -c, --changes
 like verbose but report only when a change is made

 -f, --silent, --quiet
 suppress most error messages

 -v, --verbose
 output a diagnostic for every file processed

 --dereference
 affect the referent of each symbolic link (this is the default), rather than the symbolic link itself

 -h, --no-dereference
 affect symbolic links instead of any referenced file (useful only on systems that can change the ownership of a symlink)

 --no-preserve-root
 do not treat '/' specially (the default)

 --preserve-root
 fail to operate recursively on '/'

 --reference=RFILE
 use RFILE's group rather than specifying a GROUP value

 -R, --recursive
 operate on files and directories recursively

 The following options modify how a hierarchy is traversed when the -R option is also specified. If more than one is specified, only the final one takes effect.

 -H if a command line argument is a symbolic link to a directory, traverse it

 -L traverse every symbolic link to a directory encountered

 -P do not traverse any symbolic links (default)

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

chown

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply