linux command

gunzip

Linux Command – gunzip ใช้ในการยกเลิกการบีบอัดข้อมูล file

คำสั่ง

ตังอย่าง file zip data

$ ls -ltr data.gz
-rw-rw-r-- 1 root root 5084 May 8 15:16 data.gz

 

1. ทำการ unzip file ข้อมูล

gunzip <zip file>

$ gunzip data.gz
$ ls -ltr data*
-rw-r--r-- 1 root root 11421 May 8 15:07 data

 

2. ทำการแสดงข้อมูลภายใน zip file โดยไม่ได้ unzip ออกมา

gunzip -c <zip file>

$ gunzip -c data
<!doctype html><html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="th"><head><meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">

 

โครงสร้างคำสั่ง

 gzip [ -acdfhklLnNrtvV19 ] [--rsyncable] [-S suffix] [ name ... ]
 gunzip [ -acfhklLnNrtvV ] [-S suffix] [ name ... ]
 zcat [ -fhLV ] [ name ... ]

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการยกเลิกการบีบอัดข้อมูล file หรือ unzip file ในตระกูลพวก .gz มีค่าเท่ากับ gzip -d ที่ทำการ decompress file

 

Option

 -a --ascii
 Ascii text mode: convert end-of-lines using local conventions. This option is supported only on some non-Unix systems. For MSDOS, CR LF is converted to LF when compressing,
 and LF is converted to CR LF when decompressing.

 -c --stdout --to-stdout
 Write output on standard output; keep original files unchanged. If there are several input files, the output consists of a sequence of independently compressed members. To
 obtain better compression, concatenate all input files before compressing them.

 -d --decompress --uncompress
 Decompress.

 -f --force
 Force compression or decompression even if the file has multiple links or the corresponding file already exists, or if the compressed data is read from or written to a ter‐
 minal. If the input data is not in a format recognized by gzip, and if the option --stdout is also given, copy the input data without change to the standard output: let zcat
 behave as cat. If -f is not given, and when not running in the background, gzip prompts to verify whether an existing file should be overwritten.

 -h --help
 Display a help screen and quit.

 -k --keep
 Keep (don't delete) input files during compression or decompression.

 -l --list
 For each compressed file, list the following fields:

 compressed size: size of the compressed file
 uncompressed size: size of the uncompressed file
 ratio: compression ratio (0.0% if unknown)
 uncompressed_name: name of the uncompressed file

 The uncompressed size is given as -1 for files not in gzip format, such as compressed .Z files. To get the uncompressed size for such a file, you can use:

 zcat file.Z | wc -c

 In combination with the --verbose option, the following fields are also displayed:

 method: compression method
 crc: the 32-bit CRC of the uncompressed data
 date & time: time stamp for the uncompressed file

 The compression methods currently supported are deflate, compress, lzh (SCO compress -H) and pack. The crc is given as ffffffff for a file not in gzip format.

 With --name, the uncompressed name, date and time are those stored within the compress file if present.

 With --verbose, the size totals and compression ratio for all files is also displayed, unless some sizes are unknown. With --quiet, the title and totals lines are not dis‐
 played.

 -L --license
 Display the gzip license and quit.

 -n --no-name
 When compressing, do not save the original file name and time stamp by default. (The original name is always saved if the name had to be truncated.) When decompressing, do
 not restore the original file name if present (remove only the gzip suffix from the compressed file name) and do not restore the original time stamp if present (copy it from
 the compressed file). This option is the default when decompressing.

 -N --name
 When compressing, always save the original file name and time stamp; this is the default. When decompressing, restore the original file name and time stamp if present. This
 option is useful on systems which have a limit on file name length or when the time stamp has been lost after a file transfer.

 -q --quiet
 Suppress all warnings.

 -r --recursive
 Travel the directory structure recursively. If any of the file names specified on the command line are directories, gzip will descend into the directory and compress all the
 files it finds there (or decompress them in the case of gunzip ).

 --rsyncable
 While compressing, synchronize the output occasionally based on the input. This increases size by less than 1 percent most cases, but means that the rsync(1) program can
 take advantage of similarities in the uncompressed input when synchronizing two files compressed with this flag. gunzip cannot tell the difference between a compressed file
 created with this option, and one created without it.

 -S .suf --suffix .suf
 When compressing, use suffix .suf instead of .gz. Any non-empty suffix can be given, but suffixes other than .z and .gz should be avoided to avoid confusion when files are
 transferred to other systems.

 When decompressing, add .suf to the beginning of the list of suffixes to try, when deriving an output file name from an input file name.

 -t --test
 Test. Check the compressed file integrity.

 -v --verbose
 Verbose. Display the name and percentage reduction for each file compressed or decompressed.

 -V --version
 Version. Display the version number and compilation options then quit.

 -# --fast --best
 Regulate the speed of compression using the specified digit #, where -1 or --fast indicates the fastest compression method (less compression) and -9 or --best indicates the
 slowest compression method (best compression). The default compression level is -6 (that is, biased towards high compression at expense of speed).

 

กลุ่มคำสั่ง

znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1), compress(1)

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply