linux command

unexpand

Linux Command – unexpand ใช้ในการเปลี่ยน space เป็น tab

 

คำสั่ง

ตัวอย่าง file test1 มี space เป็นตัวแบ่ง

$ cat -vet test1
1 hello$
2 world$
3 bye$

 

ทำการเปลี่ยน space เป็น tab (^I)

unexpand -a <file>

$ unexpand -a test1 > test2
$ cat -vet test2
1^Ihello$
2^Iworld$
3^Ibye$

 

โครงสร้างคำสั่ง

 unexpand [OPTION]... [FILE]...

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยน space เป็น tab

 

Option

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

 -a, --all
 convert all blanks, instead of just initial blanks

 --first-only
 convert only leading sequences of blanks (overrides -a)

 -t, --tabs=N
 have tabs N characters apart instead of 8 (enables -a)

 -t, --tabs=LIST
 use comma separated LIST of tab positions (enables -a)

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

expand(1)

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

One Thought to “unexpand – Linux Command คำสั่งเปลี่ยน space เป็น tab”

Leave a Reply