linux command

expand

Linux Command – expand ใช้ในเปลี่ยนข้อมูล file จาก tab เป็น space

 

คำสั่ง

expand –tabs=<number> <file>

$ cat test
1  2  3  4  5  6
1 2 3 4 5 6
1 2  3 4 5  6

$ expand --tabs=1 test
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

 

โครงสร้างคำสั่ง

 expand [OPTION]... [FILE]...

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนข้อมูล file จาก tab เป็น space สามารถกำหนดจำนวน space ที่ใช้แทน tab ได้

 

Option

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

 -i, --initial
 do not convert tabs after non blanks

 -t, --tabs=NUMBER
 have tabs NUMBER characters apart, not 8

 -t, --tabs=LIST
 use comma separated list of explicit tab positions

 --help display this help and exit

 --version

 

กลุ่มคำสั่ง

tabs, unexpand(1)

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

One Thought to “expand – Linux Command คำสั่งเปลี่ยนข้อมูล file จาก tab เป็น space”

Leave a Reply