linux command

logname

Linux Command – logname ใช้ในการแสดงชื่อ user login

 

คำสั่ง

logname

$ logname
root

 

โครงสร้างคำสั่ง

 logname [OPTION]

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงชื่อ user login ในขณะนั้น คล้ายๆคำสั่ง id แต่มีแค่ชื่อ user

 

Option

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

id

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply