linux command

shutdown

Linux Command – shutdown ใช้ในการปิดการทำงานของระบบ

 

คำสั่ง

1. ปิดการทำงานระบบทันที

shutdown -h <minute>

$ shutdown -h now
or
$ shutdonw -h +0

 

2. ปิดการทำงานระบบ พร้อมกับข้อความเตือน user

shutdown -h <minute> <message>

$ shutdown -h +10 "Server is going down for maintenance. Please save your work ASAP."

 

โครงสร้างคำสั่ง

 shutdown [OPTIONS...] [TIME] [WALL...]

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปิดการทำงานของระบบโดยสามารถระบุเวลาได้ shutdown -h time “message”

 

Option

 --help
 Print a short help text and exit.

 -H, --halt
 Halt the machine.

 -P, --poweroff
 Power-off the machine (the default).

 -r, --reboot
 Reboot the machine.

 -h
 Equivalent to --poweroff, unless --halt is specified.

 -k
 Do not halt, power-off, reboot, just write wall message.

 --no-wall
 Do not send wall message before halt, power-off, reboot.

 -c
 Cancel a pending shutdown. This may be used cancel the effect of an invocation of shutdown with a time argument that is not "+0" or "now".

 

กลุ่มคำสั่ง

systemd(1), systemctl(1), halt(8), wall(1)

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

One Thought to “shutdown – Linux Command คำสั่งปิดการทำงานของระบบ”

  1. […] นิยมใช้ก่อนที่ทำใช้คำสั่ง shutdown, reboot หรือ […]

Leave a Reply