linux command

nohup

Linux Command – nohup ใช้ในการป้องกันการหยุดของ background process

 

คำสั่ง

nohup <command> &

nohup find -size +100k > log.txt &

คำสั่งทำการหา (find) file ขนาดมากกว่า 100 Kb และทำการเขียน log ลง file “log.txt” ทำงานเป็น background process (&) จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะ log off จาก shell (nohup)

 

โครงสร้างคำสั่ง

 nohup COMMAND [ARG]...
 nohup OPTION

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการป้องกันการหยุดของ background process (&) ซึ่ง nohup ย่อมาจาก “no hangup” โดยปกติการ log off จะมีการส่ง hangup signal ไปยัง process ซึ่ง nohup จะทำให้ process นั้นทำงานต่อไปจนจบ

 

Option

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 If standard input is a terminal, redirect it from an unreadable file. If standard output is a terminal, append output to 'nohup.out' if possible, '$HOME/nohup.out' otherwise. If
 standard error is a terminal, redirect it to standard output. To save output to FILE, use 'nohup COMMAND > FILE'.

 NOTE: your shell may have its own version of nohup, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options
 it supports.

 

กลุ่มคำสั่ง

nice

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply