linux command

printf

Linux Command – printf ใช้ในการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ screen

 

คำสั่ง

printf <text>

$ printf hello
hello$
$ printf 'hello\nworld\n'
hello
world

 

โครงสร้างคำสั่ง

 printf FORMAT [ARGUMENT]...
 printf OPTION

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ screen คล้ายคำสั่ง echo แต่ไม่ได้จบด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ และสามารถใส่ escape character สำหรับอักษรตัวพิเศษ

 • \” double quote
 • \\ backslash
 • \a alert (BEL)
 • \b backspace
 • \c produce no further output
 • \e escape
 • \f form feed
 • \n new line
 • \r carriage return
 • \t horizontal tab
 • \v vertical tab

 

Option

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 FORMAT controls the output as in C printf. Interpreted sequences are:

 \" double quote

 \\ backslash

 \a alert (BEL)

 \b backspace

 \c produce no further output

 \e escape

 \f form feed

 \n new line

 \r carriage return

 \t horizontal tab

 \v vertical tab

 \NNN byte with octal value NNN (1 to 3 digits)

 \xHH byte with hexadecimal value HH (1 to 2 digits)

 \uHHHH Unicode (ISO/IEC 10646) character with hex value HHHH (4 digits)

 \UHHHHHHHH
 Unicode character with hex value HHHHHHHH (8 digits)

 %% a single %

 %b ARGUMENT as a string with '\' escapes interpreted, except that octal escapes are of the form \0 or \0NNN

 %q ARGUMENT is printed in a format that can be reused as shell input, escaping non-printable characters with the proposed POSIX $'' syntax.

 and all C format specifications ending with one of diouxXfeEgGcs, with ARGUMENTs converted to proper type first. Variable widths are handled.

 NOTE: your shell may have its own version of printf, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options
 it supports.

 

กลุ่มคำสั่ง

printf(3)

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

One Thought to “printf – Linux Command คำสั่งแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ screen”

Leave a Reply