linux command

dircolors

Linux Command – dircolors ใช้ในการปรับสีของผลลัพธ์ ls ตามชนิดของ file นามสกุลต่างๆ

 

คำสั่ง

$ dircolors
LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:';
export LS_COLORS

 

โครงสร้างคำสั่ง

dircolors [OPTION]... [FILE]

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับสีของผลลัพธ์ ls ตามชนิดของ file นามสกุลต่างๆ โดย ls จะอ้างอิงจากตัวแปร environment “LS_COLORS” นิยมตั้งให้ทำงานตั้งแต่เริ่มต้น shell ด้วยชุดคำสั่ง eval ‘dircolors some_path/dir_colors’ ใส่ไว้ภายใน profile ของ user

ตัวอย่างค่าสี

 • 0 to restore default color
 • 1 for brighter colors
 • 4 for underlined text
 • 5 for flashing text
 • 30 for black foreground
 • 31 for red foreground
 • 32 for green foreground
 • 33 for yellow (or brown) foreground
 • 34 for blue foreground
 • 35 for purple foreground
 • 36 for cyan foreground
 • 37 for white (or gray) foreground
 • 40 for black background
 • 41 for red background
 • 42 for green background
 • 43 for yellow (or brown) background
 • 44 for blue background
 • 45 for purple background
 • 46 for cyan background
 • 47 for white (or gray) background

 

Option

 -b, --sh, --bourne-shell
 output Bourne shell code to set LS_COLORS

 -c, --csh, --c-shell
 output C shell code to set LS_COLORS

 -p, --print-database
 output defaults

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

ls

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply