linux command

whoami

Linux Command – whoami ใช้ในการแสดงชื่อ user ที่ใช้ login

 

คำสั่ง

whoami

$ whoami
staff

 

โครงสร้างคำสั่ง

 whoami [OPTION]...

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงชื่อ user ที่ใช้ login

 

Option

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

wwho

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply