UDDI

UDDI คือ

Universal Description, Discovery, and Integration หรือ UDDI คือ ศูนย์รวมข้อมูล XML สำหรับโลกธรุกิจบน internet  เป้าหมายเพื่อให้บริษัทที่อยู่บนโลก online สามารถค้นหาข้อมูล web กับคนอื่นๆได้ รวมถึงทำให้ระบบ e-commerce สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบลื่น UDDI เลยมักถูกเปรียบกับสมุดหน้าเหลือง ที่สามารถค้นหาชื่อ และ ระบุที่อยู่ หรือ วิธีการติดต่อเช่น Webservice ที่มีอยู่

 

ประวัติของ UDDI

UDDI ถูกเขียนขึ้นเมื่อ สิงหาคม ปี 2000 เนือกจากผู้เขียนมีมุมมองว่ากลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างที่ใช้ web service ควรจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านระบบสาธารณะที่เป็นศูนย์กลาง ด้วยความคิดที่ว่าทุกๆคนน่าจะต้องการใช้บริการ เช่น บัตรเครดิต หรือ authentication ซึ่งทั้งหมดควรถูกออกแบบด้วยมาตราฐานเดียวกันและรองรับ SOAP แต่แล้ว UDDI ก็ไม่ได้รับความนิยมมากมาย รวมถึงบริษัทใหญ่เช่น IBM, Microsoft และ SAP ได้ประกาศยกเลิกงานใช้งาน UDDI node ลงเมื่อ 2006 และ อีกมากมายก็ทยอยปิดตามกัน หลงเหลือแต่การใช้งานภายในบริษัทเอง

uddi flow

 

 

โครงสร้างของ UDDI

UDDI มีส่วนประกอบ 3 ส่วน

 • White Pages — ที่อยู่ หรือ วิธีติดต่อ
 • Yellow Pages — กลุ่มของอุตสหกรรมที่ถูกแบ่งไว้
 • Green Pages — ข้อมูลทาง technic

White Pages

White pages ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของธุรกิจ รวมถึงชื่อ และ รายละเอียดของธุรกิจ ในหลายๆภาษา ด้วยข้อมูลเหล่านี้ทำให้สามารถหาข้อมูลจำพวก ที่ตั้งของธุรกิจได้ รวมถึง contact ในการติดต่อสอบถาม เช่น เบอร์โทรศัพท์

Yellow Pages

Yellow pages ให้ข้อมูลว่ามีการจัดแบ่งกลุ่มตามอุตสหกรรมมาตราฐานแบบใด โดยในหนึ่งธุรกิจสามารถมีได้หลาย yellow pages ( 1 white page) ก็เป็นได้

Green Pages

Green pages ใช้เพื่ออธิบายการเข้าถึง web service ซึ่งมีข้อมูลวิธีการ binding รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้จะมีข้อมูล email และ protocol อื่นๆของ web service ที่รองรับ

 

Private UDDI Registries

อีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้งานคือการทำ network registries ของตนเองภายในบริษัท (private UDDI registries) เพื่อใช้งานการบริการแบบพิเศษ ซึ่งจะอนุญาต ให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มบริษัทอุตสหกรรมเดียวกันเท่านั้น ถึงแม้จะเป็น UDDI ที่เป็นสาธารณะ หรือ ส่วนตัว สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือต่างใช้ web service API ร่วมกันอยู่ดี

 

สรุป UDDI คือ

 • UDDI ย่อมาจาก Universal Description, Discovery, and Integration.
 • UDDI ข้อมูลของ web service ที่เผยแพร่ออกไป
 • UDDI เป็น platform อิสระ ไม่อาศัยระบบอื่น
 • UDDI สื่อสารด้วย SOAP, CORBA, Java RMI Protocol.
 • UDDI ใช้ Web Service Definition Language(WSDL) อธิบายการทำงานของ web services.
 • UDDI มักใช้งานกับ SOAP และ WSDL เป็นหนึ่งในมาตราฐานของ web services.

 

ตัวอย่างข้อมูล UDDI Registries

<businessEntity businessKey="uuid:C0E6D5A8-C446-4f01-99DA-70E212685A40"
  operator="http://www.ibm.com" authorizedName="John Doe">
  <name>Acme Company</name>
  <description>
   We create cool Web services
  </description>
	
  <contacts>	
   <contact useType="general info">
     <description>General Information</description>
     <personName>John Doe</personName>
     <phone>(123) 123-1234</phone>
     <email>jdoe@acme.com</email>
   </contact>		
  </contacts>
	
  <businessServices>
   ...
  </businessServices>
  <identifierBag>	
   <keyedReference tModelKey="UUID:8609C81E-EE1F-4D5A-B202-3EB13AD01823" name="D-U-N-S" value="123456789" />
  </identifierBag>
	
  <categoryBag>	
   <keyedReference tModelKey="UUID:C0B9FE13-179F-413D-8A5B-5004DB8E5BB2" name="NAICS" value="111336" />			
  </categoryBag>		
</businessEntity>

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com, http://searchmicroservices.techtarget.com

Leave a Reply