wordpress

WordPress คืออะไร

ก่อนที่เราจะคิดว่า สร้างเวปด้วย WordPress ทำอย่างไร  มาทำความรู้จักกันก่อนว่า WordPress คืออะไร  WordPress คือ โปรแกรมสร้าง website online ที่เป็น open sources เขียนด้วยถาษา PHP คนส่วนใหญ่มองว่า WordPress ก็คือ เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำ blog และ *CMS website

* CMS – content management system เป็นระบบที่ใช้สำหรับสร้าง web แบบ online เพื่อใช้งานบนอินเตอร์เน็ตโดยตรง หมายความว่าเมื่อคุณจะใช้งานโปรแกรมนี้ คุณก็สามารถใช้ได้ทันทีผ่านอินเตอร์เน็ต

สิ่งที่จำเป็นสำหรับ WordPress

เนื่องจาก wordpress คือ CMS เพราฉะนั้นก่อนจะใช้งานได้ เราต้องทำการติดตั้งโปรแกรมบน server ซึ่งได้แก่ Apache, MySQL และ PhpMyAdmin หรือก็คือ LAMP  นั้นเอง

ส่วนประกอบของ WordPress

– Themes

ผู้ใช้ WordPress สามารถปรับเปลี่ยรูปแบบ themes ได้ตลอดเวลา โดยต่างก็มีรูปแบบการแสดงผล รวมถึง function การทำงานของแต่ละ themes ต่างกันออกไป โดยที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างของ code หลัก และ ข้อมูล content ที่เรามี โดยระบบจำเป็นต้องให้เราเลือกอย่างน้อง 1 themes เพื่อแสดงผล โดยทุก themes จะถูกออกแบบบนพื้นฐานของข้อกำหนดที่ WordPress ประกาศไว้ทั้ง โครงสร้าง PHP,HTML และ CSS (Cascading Style Sheets) ซึ่งตัว themes จะอยู่ภายใต้หมวด “Apperance”

– Plugins

ตัว Plugin WordPress มีไว้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่นอกเหนือมาตราฐานของ WordPress ปัจจุบันมีมากกว่า 5 หมื่น plugins ให้ download ซึ่งแต่ละอันก็มี function การทำงานต่องกันออกไป ตามแต่ทาง user จะต้องการ เช่น ช่วยในการทำ search engine, client portals, widgets, stat หรือ navigation bar ซึ่งอาจจะมีทั้งแบบ free และ เสียเงิน

– Mobiles

ปัจจุบันมีการพัฒนาให้อยู่ในรูปของ mobile website ที่ support ทั้ง WebOS, Android, iOS, Windows Phone หรือ BlackBerry โดยทั้งหมดนี้จะถูกจัดการให้เหมาสมกับขนาดความละเอียดแบบ auto ให้

– Other features

นอกจากนี้ยังมี feactures อื่นๆอีก เช่น search engine–friendly ที่ทำหน้าที่คอยจัดการ permalink ภายใน WordPress เพื่อให้ search engine ทำงานได้ง่ายขึ้นในการ scan หาแผนผังภายในเวปของเรา สามารถทำ tagging แต่ละ posts และรวมถึง set standard ของ text font ใน posts ทั้งหมด

WordPress เหมาะกับใคร

โดยพื้นฐานแล้ว WordPress สามารถใช้ได้กับทุกงานการสร้าง website โดยเฉพาะ พวก Blog มากที่สุด เพราะสามารถเพิ่ม post ได้เองตลอดเวลาเพียงแค่ใส่ content อย่างเดียว รองมาก็จะเป็นพวกบทความต่างๆ และ เว็บข่าวสารที่ต้องมีการจัดหมวดหมูและแท็ก ( Categories, Tags )

Install WordPress CMS

Download WordPress version ล่าสุดลงมา และทำการแตก zip

$ wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
$ tar -xzvf latest.tar.gz

หลังจากแตก zip แล้วจะได้ directory “wordpress” ออกมา ให้ทำการย้ายไปที่ path ที่ apache set ไว้

sudo rsync -av wordpress/* /var/www/html/

ทำการเปลี่ยน permission เพื่อให้ WordPress สามารถเข้าถึง file ทั้งหมดได้

$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/

จากนั้นทำการสร้าง table รวมถึงสร้าง user  บน MySQL เพิ่อให้ WordPress connect เข้ามาเก็บข้อมูล

$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE wp_myblog;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_myblog.* TO 'your_username_here'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_chosen_password_here';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;

ทำการ rename file config เพื่อใช้งาน  wp-config-sample.php to wp-config.php

$ cd /var/www/html/
$ sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php

ทำการแก้ไขค่า configure database ต่างๆลงใน file เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ MySQL

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'username_here'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'password_here'); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', '');

ทำการ restart apache และ MySQL เพื่อให้ค่าที่ configure update

$ sudo systemctl restart apache2.service 
$ sudo systemctl restart mysql.service

ลองทดสอบโดนเข้า URL

http://server-address  หรือ  https://localhost

wordpress

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com,http://www.tecmint.com

Leave a Reply