Line logo

ทำความเข้าใจ LINE API (Unofficial) – Messaging API

LINE messaging API ในปัจจุบัน เราจะพบว่า การสื่อสารส่วนใหญ่ของคนในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ Voice ไปเป็น Data มากขึ้น ซึ่งอันดับหนึงตอนนี้คงไม่พ้น LINE Application ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ครอบครัว รวมถึง เรื่องงาน ก็จะสื่อสารกันผ่าน LINE ซะส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งก็เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทร อีกทั้งยังสะดวกและมี feature ต่างๆที่น่าใช้งาน (User friendly) ซึ่งสำหรับ developer แล้วสิ่งที่ต้องการคือ LINE API spec เนื่องจากงานประจำของผมคืองาน operation ซึ่งจำเป็นต้องคอยดูแล monitor ระบบต่างๆ 24/7 ซึ่งทำให้เกิด idea ที่ว่า ทำไมเราไม่ใช้ LINE เป็นช่องทางในการแจ้ง Alert แทนการนั่ง monitor อยู่หน้าคอม จากการศึกษาอยู่ระยะแรกก็พบว่า LINE ยังไม่มี official API ในขณะนั้น (เริ่มมามีช่วงปลายปี…

Read More