switch icon

Switch คืออะไร ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อใน Network

Switch คืออะไร Network switch หรือ switching hub, bridging hub switch คืออะไร ? switch เป็นอุปกรณ์ในระบบ computer network เช่นเเดียวกับ Hub ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆเข้าด้วยกันในระบบ โดยอาศัยการทำ packet switching ซึ่งจะ รับ, ประมวลผล และส่งข้อมูลต่อไปยังปลายทาง เพียงแค่หนึ่ง หรือ หลาย port ไม่ใช่การ broadcast ไปทุก port เหมือนกับ hub Switch จะมีด้วยกันหลาย port มีการระบุที่อยู่ (address) ประมวลผลก่อนที่จะ ส่งข้อมูลต่อไปในระดับ data link layer (layer 2) ใน OSI model บาง switch สามารถประมวลผลในระดับ network layer (layer 3)…

Read More
hub-symbol

Hub คืออะไร ฮับ คืออปกรณ์ Network เรียกอีกอย่างว่า Repeater

Hub คืออะไร Hub หรือ Ethernet hub, active hub, network hub, repeater hub, multiport repeater ทั้งหมดนี้เรียกง่ายๆว่า Hub และส่วน hub คืออะไร ? มันคืออุปกรณ์ network อย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใน network เข้าด้วยกันและสร้างมันจนเป็นระบบ network ลักษณะ hub คือมีช่อง input/output (I/O) port หลายช่อง ไว้สำหรับรับส่งสัญญาณ Hub ทำงานในระดับ Physical layer (layer 1) ถ้าเทียบใน OSI model เช่น repeter hub ทำหน้าที่หลบเลี่ยงการชนกันของช่องสัญญาณ และจัดการช่องสัญญาณให้กับทุก port ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย Switch แล้ว ยกเว้นระบบเก่าๆที่ติดตั้งมานานก่อนปี 2011   การใช้งาน Hub…

Read More
noip

DDNS คืออะไร เกี่ยวอะไรกับ กล้องวงจรปิด และ ต่างอย่างไรกับ DNS

DDNS คืออะไร Dynamic DNS (DDNS หรือ DynDNS)  แล้วจริงๆแล้ว DDNS คืออะไร ?  แท้จริงแล้วมันก็คือ Domain Name System (DNS) ชนิดที่สามารถ update mapping IP ของ server และ domain แบบอัตโนมัติและ realtime หลักการนี้เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของระบบ DNS แต่บางครั้งมีความจำเป็นที่ IP ของ server ไม่ใช่ Static IP หรือก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ซึ่งมักจะมาจากการที่เราตั้ง server เราไว้ที่บ้าน ซึ่งบ่อยครั้งที่มีการ reconnect internet กับทาง ISP ใหม่ มักจะมีการแจก IP ใหม่มาให้เรา ทำให้ domain name ที่ map อยู่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว DDNS จึงตอบโจทย์ในข้อนี้ เพราะเมื่อใดที่…

Read More